Start Dla uczniów Olimpiady Olimpiada Przedsiębiorczości
Menu główne
Aktualności
Z życia Szkoły
Koła zainteresowań
Egzamin maturalny LO
Egzamin maturalny TGH
Egzamin zawodowy
Dla uczniów
Dla rodziców
Studniówka
Dla kandydatów
Dla nauczycieli
Staże w Niemczech
Doradca metodyczny
Olimpiady i konkursy
Archiwum
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Projekty
Socrates - Comenius
Twój start zawodowy
Uczeń do potęgi
Ukraina
Już czas na staż
efs.gov.pl
efs.lubelskie.pl
Szukaj
Statystyka
Użytkowników : 51
Artykułów : 1207
Odsłon : 1518146
Zaloguj się
Olimpiada Przedsiębiorczości Drukuj
Wpisany przez Barbara Stoch-Łukianiuk   
piątek, 30 października 2009 10:58

Program i Hasło Olimpiady

"Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie"

 

 

W założeniach Olimpiada Przedsiębiorczości łączy w sobie następujące cele:

 • uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym;
   
 • rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych;
   
 • doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze;
   
 • rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji;
   
 • tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej;
   
 • lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny;
   
 • zachęcanie młodzieży do studiowania w uczelniach ekonomicznych.

Tak różnorodne cele Olimpiady powodują, że uczestnicy nie tylko są oceniani pod kątem posiadanej wiedzy i umiejętności jej przełożenia na praktyczne umiejętności, ale także badane są reprezentowane przez nich postawy i zachowania przedsiębiorcze. Z tego powodu formy zadań na Olimpiadzie są zróżnicowane. Wiedza jest sprawdzana poprzez testy; postawy i zachowania przedsiębiorcze są badane poprzez przygotowywane przez uczestników projekty, a także rozwiązywanie przygotowanych case'ów i prezentacje na zadany temat.

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim Olimpiady. Niemniej jednak organizatorzy zakładają, że uczestnicy Olimpiady wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne. Młodzież biorąca udział w Olimpiadzie powinna posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania i prawa.

 

 

Program Olimpiady składa się z dwóch bloków tematycznych - stałego i zmiennego.

 1. Stały blok tematyczny dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje następujące obszary:

  1. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości
   Psychologiczne koncepcje człowieka. Potrzeby człowieka - rodzaje, hierarchia, zmiana potrzeb. Osobowość człowieka - typy osobowości, rozwój osobowości, samoocena, prezentacja własnej osoby. Istota asertywności, kreatywności i przedsiębiorczości. Role społeczne i organizacyjne. Stres - przyczyny stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem. Komunikacja interpersonalna - rodzaje komunikacji, podstawy konstruktywnej komunikacji. Mechanizm motywacji człowieka - teorie motywacji, zasady skutecznej motywacji, narzędzia motywacji. Konflikty - rodzaje, przyczyny konfliktów, przebieg konfliktów, sposoby kierowania konfliktami. Negocjacje - uwarunkowania negocjacji, strategie negocjacji. Praca zespołowa - organizacja pracy, tworzenie zespołów, planowanie działań zespołowych, zasady funkcjonowania zespołów. Etyka.

    
  2. Makrouwarunkowania przedsiębiorczości
   Gospodarka rynkowa - podmioty gospodarki rynkowej, popyt, podaż, okrężny obieg dochodów. Dochód narodowy. Wzrost gospodarczy i jego mierniki. Wahania aktywności gospodarczej. Inflacja - przyczyny, rodzaje, sposoby walki z inflacją. Rola państwa w gospodarce - polityka gospodarcza, interwencjonizm państwowy, budżet państwa, polityka fiskalna, rola banku centralnego, polityka pieniężna. Rynek pracy - popyt na pracę, podaż pracy, bezrobocie, narzędzia przeciwdziałania bezrobociu. System finansowy gospodarki - rynek finansowy, instytucje finansowe, instrumenty finansowe, giełda. Gospodarka otwarta - wymiana międzynarodowa, kursy walutowe, bilans płatniczy, bilans handlowy. Globalizacja i integracja gospodarki.

    
  3. Przedsiębiorczość w rodzinie
   Zachowanie gospodarstw domowych na rynku - użyteczność, ścieżka cen, punkt równowagi konsumenta, ochrona praw konsumentów. Dochody z pracy - formy zatrudnienia, formy wynagradzania, wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto. Dochody ze świadczeń - świadczenia społeczne, system pomocy społecznej, system zabezpieczenia emerytalnego. Dochody z kapitału - sposoby lokowania oszczędności, lokaty pieniężne, lokaty rzeczowe, gra na giełdzie. Wydatki gospodarstwa domowego - rodzaje wydatków, ubezpieczenia gospodarcze: osobowe i majątkowe. Budżet gospodarstwa domowego - zasady konstruowania budżetu, kredyty konsumpcyjne, kredyty mieszkaniowe, racjonalne gospodarowanie budżetem gospodarstwa domowego, ryzyko.

    
  4. Zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie
   Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa - podmioty otoczenia konkurencyjnego, sposoby analizy otoczenia konkurencyjnego. Strategie działania przedsiębiorstwa - strategie rozwoju, strategie konkurencji. Biznesplan - konstrukcja biznesplanu i jego sporządzanie. Forma prawna przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo indywidualne, spółka cywilna, spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, zakładanie przedsiębiorstwa. Struktury działalności gospodarczej - struktura organizacyjna, struktura kapitałowa, struktura kontraktowa. Finanse przedsiębiorstwa - rachunkowość, bilans przedsiębiorstwa, koszty, przychód, dochód, kondycja finansowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki płynności finansowej. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie - charakterystyka procesu decyzyjnego, racjonalność decyzji, sposoby podejmowania decyzji, rola informacji w procesie podejmowania decyzji. Kierowanie ludźmi w przedsiębiorstwie - dobór pracowników, zatrudnianie pracowników, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika, patologie w kierowaniu ludźmi, funkcje kierownicze, źródła władzy kierowniczej, style kierowania. Ubieganie się o pracę. Kryzys w przedsiębiorstwie i restrukturyzacja.

    
  5. Zachowania przedsiębiorcze na rzecz środowiska lokalnego
   Cele społeczne. Wydatki budżetu państwa na cele społeczne. Instytucje pomocy społecznej. Działalność organizacji pozarządowych. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce. Zadania samorządu terytorialnego. Organizacja działalności samorządu terytorialnego. Budżet gminy. Działania przedsiębiorcze w gminie.


   
 2. Zmienny blok tematyczny ustalany corocznie dla każdej edycji Olimpiady, zawierający problematykę wynikającą z hasła danej edycji.

 

Hasło przewodnie piątej edycji Olimpiady to Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie.

Poprzez wybór tego tematu Organizatorzy chcą przedstawić uczniom osiągnięcia i trendy, jakie w ostatnich latach pojawiły się w marketingu. Po edycjach, których tematami przewodnimi były: etyka w działalności gospodarczej (kształtująca fundamenty podstaw i pokazująca, jakimi zasadami powinni kierować się przedsiębiorcy), tworzenie wartości przedsiębiorstwa wraz ze współczesnymi koncepcjami zarządzania (pokazujące najbardziej innowacyjne koncepcje biznesowe) oraz psychologia biznesu (uświadamiająca, że o ostatecznym sukcesie w biznesie w dużym stopniu decydują również elementy miękkie  - z pogranicza ekonomii, zarządzania i psychologii), Organizatorzy uznali, że w kolejnej edycji ważnym uzupełnieniem wcześniej poruszanych tematów będzie spojrzenie na przedsiębiorstwo z perspektywy marketingowej.

 

Hasło - Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, będzie przede wszystkim koncentrowało się na:

 • mechanizmach myślenia i działania na rynku,
 • instrumentach oddziaływania na klientów oraz
 • strategiach marketingowych we współczesnych warunkach rynkowych.

 

W ramach pierwszego obszaru nacisk zostanie położony na problem istoty koncepcji marketingowych oraz ich wykorzystania, zarówno w działalności produkcyjnej, handlowej, jak i usługowej.

W zakresie instrumentów marketingu, uwaga zostanie skupiona na podstawowych narzędziach oddziaływania na konsumentów i klientów instytucjonalnych - produkcie, cenie, dystrybucji, promocji i personelu oraz na nowych, wyłaniających się sposobach oddziaływania.

Trzeci obszar będzie dotyczył sposobów formułowania i wdrażania przez podmioty gospodarcze strategii marketingowych w różnych warunkach rynkowych, a także planowania i organizowania działalności marketingowej.


Mamy nadzieję, że tegoroczny temat Olimpiady spotka się z równie dużą przychylnością i zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, jak przyjęte zostały hasła poprzednich edycji.

 

 

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z P. Arkadiuszem Guzendą

 

Poprawiony: wtorek, 19 października 2010 09:47
 
Zespół Szkół nr 5 w Lublinie, wykorzystano system Joomla na licencji GNU GPL